Marka Koruma Süresi ve Tescilinin Yenilenmesi    

Marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemlerle tescilin yenilenmesi halinde uzatılabilmektedir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı  aylık süre içerisinde tescili yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılmaktadır.

Yenileme isteminin yapılması ve yenileme harç ve ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde gerçekleştirilmektedir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

Marka Tescilinin Sağladığı Haklar    

Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka tescili, sahibine, markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak  karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkını vermektedir.

Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini görevli ve yetkili mahkemeden talep edebilmektedir:

  • Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili  olarak,  tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.
  • Tescilli bir marka ile aynı veya benzer  olan  ve  tescilli  markanın  kapsadığı   mal  ve/veya hizmetlerin aynı  veya  benzeri  mal  ve/veya  hizmetleri  kapsayan  ve  bu  nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dâhil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
  • Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına  giren  mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.

Ayrıca, aşağıda belirtilen durumlarda yasaklanabilmektedir:

  • İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.
  • İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması.
  • İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
  • İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
  • İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.
  • İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
  • İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka  tescilinin  yayım  tarihi  itibariyle  hüküm ifade etmektedir. Marka başvurusunun Bültende  yayımlanmasından  sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir.
 
 

1
Paatent.com Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.