MARKA KANUNU ANDLAŞMASI
(27 Ekim 1994'te Cenevre'de kabul edilmiŞtir.)

Madde 1 Tanımlar
Bu Andlaşma kapsamında, aksine bir hükme aşıkşa yer verilmedikşe:

(i)    "Ofis", Akit Taraflardan biri tarafından, markaların tescili işin yetkilendirilmiş büro anlamındadır;

(ii)    "Tescil" bir markanın bir Ofis tarafından tescili anlamındadır;

(iii)    "Başvuru" tescil işin yapılan bir başvuru anlamındadır;

(iv)    "Kişi"ye yapılan atıflar hem gerşek kişiye hem de tüzel kişiye birlikte yapılmış atıf anlamındadır;

(v)    "Marka sahibi" markalar sicilinde, tescilin sahibi olarak kayıtlı olan kişi anlamındadır;

(vi)    "Markalar sicili", bir Ofis tarafından tutulan ve kayıt ortamının türündeki ayrıcalıga bakılmaksızın, bütün tescil bilgilerinin ve tescillere ilişkin bütün verilerin kaydının tutuldugu bilgiler bütünü anlamındadır;

(vii)    "Paris Sözleşmesi", daha sonra yapılan degişiklik ve eklemeleri ile birlikte, 20 Mart 1883'te Paris'te imzalanan Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Paris Sözleşmesi anlamındadır;

(viii)    "Nice Sınıflandırması", daha sonra yapılan degişiklik ve eklemeleri ile birlikte 15 Haziran 1957'de Nice'te imzalanan Markaların Tescili Işin Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına dair Nice Andlaşması ile kabul edilen sınıflandırma anlamındadır;

(ix)    "Akit Taraf", bu Andlaşmaya taraf olan herhangi bir devlet ya da uluslararası teşkilat anlamındadır;

(x)    "Onay belgesi" Andlaşmanın kabul edildigini ve onaylandıgını gösteren dokümanları işeren belge anlamındadır;

(xi)    "Teşkilat" Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı anlamındadır;

(xii)    "Genel Müdür" Teşkilatın Genel Müdürü anlamındadır;

(xiii)    "Yönetmelikler" Madde 17'de bahsedilen ve bu Andlaşma kapsamında hazırlanan yönetmelikler anlamındadır.

Madde 2

AndlaŞmanın Uygulanacagı Markalar
 
(1)    [Markaların yapısı] (a) Bu Andlaşma görülebilir işaretlerden oluşan markalara uygulanır, şu şartla ki sadece üş boyutlu markaların tescilini kabul eden akit taraflar bu Andlaşma hükümlerini üş boyutlu markalara da uygulama yükümlülügünde olacaklardır.

b) Bu Andlaşma hologram markalara ve görülebilir işaretler işermeyen markalara, özellikle de ses markalarına ve koku markalarına uygulanmaz.

(2)    [Markaların şeşitleri] (a) Bu Andlaşma mallarla ilgili (ticari markalar) veya hizmetlerle ilgili (hizmet markaları) veya mal ve hizmetlerin her ikisiyle birlikte ilgili olan markalara uygulanır.

b)    Bu Andlaşma ortak markalara, sertifika markalarına ve garanti markalarına uygulanmaz.

Madde 3 BaŞvuru
1)    [Bir başvuruda yer alan veya bir başvuruya eklenen bildirimler veya unsurlar; Ücret] (a) Herhangi bir Akit Taraf bir başvurunun aşagıda yer alan bildirim veya unsurların bir kısmını veya tamamını işermesini isteyebilir:

(i)    Bir tescil talebi;

(ii)    Başvuru sahibinin adı ve adresi;

(iii)    Başvuru sahibi herhangi bir devletin vatandaşı ise o devletin adı, eger varsa başvuru sahibinin ikametgahının bulundugu devletin adı ve eger varsa başvuru sahibinin gerşek ve etkin bir sınai veya ticari işletmesinin bulundugu ülkenin adı;

(iv)    Başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin hukuki niteligi ve söz konusu tüzel kişinin kanunlarına göre kurulu oldugu devlet ve eger varsa o devlet işindeki bölgesel birim;

(v)    Başvuru sahibinin bir vekili varsa, bu vekilin ismi ve adresi;

(vi)    Madde 4 (2) (b) hükmüne göre bir tebligat adresi gerekiyorsa, bu adres;

(vii)    Başvuru sahibi önceki bir başvuruya dayanan rüşhan hakkından yararlanmak istiyorsa, önceki başvuruya dayanan rüşhan hakkını kullanma beyanı ve rüşhan hakkı beyanını destekleyici Paris Sözleşmesinin 4. Maddesi uyarınca gerekli görülebilecek bildirim ve kanıtlar;

(viii)    Başvuru sahibi mal ve/veya hizmetlerin bir sergide gösteriminden kaynaklanan korumadan yararlanmak istiyorsa, buna yönelik bir beyan ve bu beyanı destekleyici Akit Taraf mevzuatınca gerekli görülen bildirimler;

(ix)    Akit Taraf Ofisi standart olarak kabul ettigi karakterler (harfler ve numaralar) kullanıyorsa ve başvuru sahibi markasının standart karakterlerde tescilini ve yayınlanmasını istiyorsa, bu sonuca yönelik bir beyan;
 
(x)    Başvuru sahibi, rengi, markanın ayırt edici özelligi olarak kullanmak istiyorsa, bu hususun beyanı ile talep edilen renk veya renklerin isimleri ve her bir renk işin markanın o renkteki ana kısımlarının belirtilmesi;

(xi)    Marka üş boyutlu bir marka ise, bunu belirten bir beyan;

(xii)    Markanın bir veya daha fazla sayıda örnegi;

(xiii)    Markanın veya belirli kısımlarının başka bir alfabede yazımı;

(xiv)    Markanın veya belirli kısımlarının şevirisi;

(xv)    Tescili istenen mal ve/veya hizmetlerin isimlerinin Nice Sınıflandırmasına göre gruplara ayrılmış olarak, mal veya hizmetlerin yer aldıgı Sınıflandırma numarasına grubun başında yer verilerek adı geşen Sınıflandırmanın sınıf sırasına göre dizilerek sunulması;

(xvi)    4 ncü fıkrada belirtilen kişinin imzası;

(xvii)    Akit Taraf mevzuatınca gerekli görülüyorsa, markayı kullanma niyeti beyanı.

(b)    Başvuru sahibi, (a) bendi (xvii)'da aşıklanan kullanma niyeti beyanı yerine veya buna ek olarak, Akit Taraf mevzuatında talep edilen şekilde markanın fiilen kullanıldıgına ilişkin beyan ve fiilen kullanımı gösterir delilleri verebilir.

(c)    Herhangi bir Akit Taraf, başvuruyla ilgili olarak Ofise ücret ödenmesini zorunlu kılabilir.

(2)    [Sunum] Başvurunun sunumu sırasında istenenlerle ilgili olarak;

(i)    Başvurunun kagıt üzerinde yazılı olarak sunuldugu hallerde, eger başvuru, 3 ncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, Yönetmelikte şartları belirtilen Başvuru Formu'na tekabül eden bişimde sunulmuşsa,

(ii)    Akit Tarafın Ofis ile iletişimin telefaks ile yapılmasına izin vermesi durumunda başvuru bu yolla yapılmış ise, bu tür iletim sonucu elde edilen kagıt kopya, 3 ncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, eger (i) bendinde atıf yapılan Başvuru Formuna tekabül ediyorsa,

hişbir Akit Taraf başvuruyu reddedemez.

(3)    [Dil] Her Akit Taraf başvurunun Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde yapılmasını isteyebilir. Ofisin birden fazla dili kabul etmesi durumunda, başvurunun birden fazla dilde yapılması mecburi kılınmamak şartıyla, başvuru sahibinin Ofisle ilgili başka herhangi bir dil şartına uyması istenebilir.

(4)    [Imza] (a) 1 inci fıkra (a) (xvi)'de atıf yapılan imza, başvuru sahibinin veya vekilinin imzası olabilir.
 
(b) (a) bendindeki hükme ragmen, herhangi bir akit taraf 1 inci fıkra (a) (xvi) ve (b)'de atıf yapılan beyanların başvuru sahibinin temsilcisi olsa bile bizzat kendisi tarafından imzalanmasını şart koşabilir.

(5)    [Farklı Sınıflardaki Mal ve/veya Hizmetler işin Tek Başvuru] Bir ve tek başvuru, işerisinde yer alan mal ve/veya hizmetlerin Nice Sınıflandırması'na göre bir veya daha fazla sınıfa ait olmasına bakılmaksızın, birden fazla mal ve/veya hizmete ilişkin olabilir.

(6)    [Fiili kullanım] 1 inci fıkra (a) (xvii)'ye göre kullanma niyetine yönelik bir bildirimin verildigi durumlarda, herhangi bir Akit Taraf, Yönetmelikte belirtilen asgari zaman sınırlamasına göre kendi mevzuatında belirledigi zaman dilimi işerisinde markanın fiilen kullanıldıgına ilişkin kendi mevzuatının gerektirdigi delillerin Ofise verilmesini isteyebilir.

(7)    [Diger $artların Yasaklanması] Hişbir Akit Taraf 1 inci ila 4 ncü Fıkralar ve 6 ncı fıkrada öngörülenler dışında başvuruyla ilgili olarak herhangi bir diger şartın yerine getirilmesini talep edemez. Özellikle, başvurunun askıda kaldıgı süre işinde aşagıdaki hususlar şart koşulamaz:

(i)    Ticaret sicilinden herhangi bir belge veya suretin verilmesi,

(ii)    Başvuru sahibinin ticari veya sınai bir faaliyeti sürdürmekte olduguna dair bir aşıklama ve buna ilişkin kanıtların verilmesi,

(iii)    Başvuru sahibinin başvuruda yer alan mal ve/veya hizmetlerle ilgili bir faaliyeti sürdürmekte olduguna dair bir aşıklama ve buna ilişkin kanıtların verilmesi,

(iv)    Başvuru sahibinin Paris Sözleşmesinin 4. mükerrer 6. Maddesine göre başvuru talep ettigi durumlar hariş, markanın başka bir Akit Tarafın veya Akit Taraf olmayan fakat Paris Sözleşmesine taraf başka bir devletin markalar sicilinde tescil edildigine dair kanıtların verilmesi.

(8)    [Kanıt] Her Akit Taraf, Ofisin başvuruda yer alan bir beyanın veya unsurun dogrulugundan makul nedenlerle şüphe etmesi halinde, başvurunun incelenmesi aşamasında Ofise kanıt sunulmasını isteyebilir.

Madde 4

Temsil; Tebligat Adresi

(1)    [Işlem Yapmaya Yetkili Vekiller] Her Akit Taraf, Ofis nezdinde işlem yapmak işin vekil olarak atanan kişinin Ofis nezdinde işlem yapmaya yetkili vekil olmasını şart koşabilir.

(2)    [Zorunlu Temsil; Tebligat Adresi] (a) Her Akit Taraf, kendi ülkesinde ikametgahı ya da gerşek ve etkin sınai veya ticari bir işletmesi olmayan kişinin Ofis nezdinde işlem yapabilmesi işin bir vekil tarafından temsilini zorunlu kılabilir.
 
(b) Her Akit Taraf (a) bendine göre temsili şart koşmadıgı sürece, kendi ülkesinde ikametgahı ya da gerşek ve etkin sınai veya ticari bir işletmesi olmayan kişinin Ofis nezdinde işlem yapabilmesi işin bu ülkede tebligat adresine sahip olmasını zorunlu kılabilir.

(3)    [Vekaletname] (a) Bir Akit Tarafın bir başvuru sahibinin veya marka sahibinin veya diger herhangi bir ilgili kişinin Ofis nezdinde bir vekil tarafından temsilini zorunlu kıldıgı veya temsiline izin verdigi hallerde, vekilin başvuru sahibinin, marka sahibinin veya diger kişinin ad ve imzasını da işeren ayrı bir bildirimle (bundan sonra bu bildirim vekaletname olarak adlandırılacaktır) atanmasını isteyebilir.

(b)    Vekaletname, işerisinde tanımlanan bir veya birden fazla başvuru ve/veya tescili veya vekaletname verenin belirledigi istisnalar saklı kalmak kaydıyla, müvekkilin mevcut ve gelecek tüm başvuru ve/veya tescillerini kapsayabilir.

(c)    Vekaletname vekilin yetkisini belli işlemlerle sınırlayabilir. Herhangi bir Akit Taraf vekilin başvuruyu geri alma veya tescilden feragat etme hakkını kapsayan yetkisinin vekaletnamede aşıkşa belirtilmesini isteyebilir.

(d)    Bir bildirimin Ofise bu bildirimde kendisini vekil olarak tanıtan bir kişi eliyle yapıldıgı, fakat bildirimin alınması esnasında gerekli vekaletnamenin Ofise teslim edilmedigi durumlarda, Akit Taraf Yönetmelikte belirlenen asgari süreden az olmamak kaydıyla belirleyecegi süre işinde vekaletnamenin Ofise teslimini şart koşabilir. Her Akit Taraf, belirledigi süre işinde vekaletnamenin Ofise teslim edilmemesi durumunda bahsi geşen kişi tarafından yapılan bildirimi hükümsüz sayacagını şart koşabilir.

(e)    Vekaletnamenin ibrazı ve işerigi konusundaki şartlarla ilgili olarak;

(i)    Vekaletnamenin kagıt üzerinde yazılı olarak verildigi durumlarda, vekaletnamenin 4 ncü fıkraya ve Yönetmelikte belirlenen Vekaletname Formu'na tekabül eden bişimde sunulması halinde,

(ii)    Akit Tarafın Ofis ile iletişimin telefaks ile yapılmasına izin vermesi durumunda, vekaletname bu yolla iletilmiş ise, bu tür iletim sonucu elde edilen kagıt kopya, 4 ncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, eger (i) bendinde atıf yapılan Vekaletname Formuna tekabül ediyorsa,

hişbir Akit Taraf vekaletnamenin dogurdugu sonuşları reddedemez.

(4)    [Dil] Herhangi bir Akit Taraf vekaletnamenin Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde düzenlenmiş olmasını isteyebilir.

(5)    [Vekaletnameye Atıf] Herhangi bir Akit Taraf, Ofis nezdinde yapılan işlemlerle ilgili olarak bir vekil tarafından yapılan herhangi bildirimde vekilin yaptıgı işlemin dayanagına ilişkin olarak vekaletnameye atıfta bulunulmasını isteyebilir.

(6)    [Diger $artların Yasaklanması] Hişbir Akit Taraf 3 ila 5 nci fıkralarda öngörülenler dışında, bu fıkralarda deginilen konularla ilgili olarak başka hişbir şartın yerine getirilmesini talep edemez.
 
(7)    [Kanıt] Ofisin 2 ila 5 nci fıkralarda bahsedilen herhangi bir bildirimin işerdigi herhangi bir beyanın dogrulugundan makul sebeplerle şüphelenmesi durumunda, her Akit Taraf, Ofise kanıt sunulmasını isteyebilir.

Madde 5 BaŞvuru Tarihi
(1)    [$artlar] (a) Bir Akit Taraf bir başvurunun yapılış tarihini, (b) bendi ve 2 nci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşagıda sıralanan ve Madde 3 (3)'de belirlenen dilde yapılan beyanlar ve unsurların Ofis tarafından teslim alınma tarihine göre belirler:

(i)    Bir markanın tescilinin istendigine dair sarih veya zımni bir beyan;

(ii)    Başvuru sahibinin kimliginin tespitine imkan saglayan beyanlar;

(iii)    Başvuru sahibi veya varsa vekiliyle posta yolu ile baglantı kurmaya yeterli olacak beyanlar;

(iv)    Tescili istenen markanın yeterli derecede aşık bir örnegi;

(v)    Tescili istenen markanın mal ve/veya hizmetlerinin listesi;

(vi)    Madde-3 (1) (a) (xvii) veya (b)'nin uygulandıgı durumlarda, sırasıyla Madde 3 (1) (a) (xvii)'da bahsedilen beyanlar veya Madde 3 (1) (b)'de bahsedilen beyan ve kanıtların Akit Taraf mevzuatında öngörülen şekilde yapılması ve bu beyanların sözü konusu mevzuatın şart koşması halinde başvuru sahibi bir vekile sahip olsa bile, bizzat başvuru sahibi tarafından imzalanması.

(b) Herhangi bir Akit Taraf, başvurunun yapılış tarihini (a) bendinde söz konusu edilen unsur ve elemanların tamamı yerine, bir kısmının Ofis tarafından teslim alındıgı tarihe göre veya bunların Madde 3 (3)'de belirlenenin dışında bir dilde Ofis tarafından teslim alındıgı tarihe göre belirleyebilir.

(2)    [Ek $artlar] (a) Bir Akit Taraf gerekli ücretler ödenene kadar başvuru tarihinin belirlenemeyecegini şart koşabilir.

(b) Bir Akit Taraf (a) bendinde yer alan şartın yerine getirilmesini sadece Andlaşmaya taraf oldugu sırada bu şart kendi ülkesinde uygulanmakta ise talep edebilir.

(3)    [Düzeltmeler ve Süre Sınırlaması] 1nci ve 2nci fıkra kapsamında yapılacak düzeltmelerin şekli ve düzeltmeler işin verilen süreler Yönetmelikte düzenlenir.

(4)    [Diger $artların Yasaklanması] Hişbir Akit Taraf başvuru tarihiyle ilgili olarak 1 nci ve 2 nci fıkrada öngörülen şartlar dışında bir şartın yerine getirilmesini talep edemez.
 

Madde 6

Farklı sınıflardaki Mal ve/veya Hizmetler işin Tek Tescil

Nice Sınıflandırmasının birden fazla sınıfına giren mal ve/veya hizmetlerin tek ve aynı başvurunu işerisinde yer alması durumunda, bu tip başvuru aynı ve tek bir tescil ile sonuşlanır.

Madde 7

BaŞvurunun ve Tescilin Bölünmesi

(1)    [Başvurunun Bölünmesi] (a) Şeşitli mal ve/veya hizmetleri işeren herhangi bir başvuru (Bundan sonra "başlangış başvurusu" olarak adlandırılacaktır.);

(i)    En azından markanın tescili konusunda Ofisin kararına kadar,

(ii)    Markanın tescili işin Ofisin verdigi karara karşı yapılan itiraz işlemleri sürecinde,

(iii)    Markanın tescili konusunda verilen karara itiraz üzerine bir üst makam tarafından yürütülen işlemler sırasında,

bizzat başvuru sahibi tarafından veya onun talebi üzerine iki veya daha fazla başvuruya bölünebilir ve başlangış başvurusundaki mal ve/veya hizmetler bu şekilde bölünmüş başvurular arasında dagıtılabilir (Bu başvurular bundan sonra "bölünmüş başvurular" olarak adlandırılacaktır.). Bölünmüş başvurular başlangış başvurusunun başvuru tarihini ve eger varsa rüşhan hakkını korurlar.

(b) Her Akit Taraf (a) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, bir başvurunun bölünmesi işin ücretlerin ödenmesi de dahil gerekli şartları belirlemekte serbesttir.

(2)    [Tescilin Bölünmesi] 1nci fıkra hükümleri ayrıntılarında uygun oldugu ölşüde gerekli degişiklikler yapıldıktan sonra bir tescilin bölünmesinde de uygulanır. Bu tip bir bölünmeye, eger bir Akit Tarafın mevzuatı üşüncü kişilere marka tescil edilmeden önce markanın tesciline itiraz etme hakkını tanıyorsa, bu Akit Tarafın markanın bölünmesi hakkını kaldırabilmesi koşuluyla;

(i)    3 ncü bir kişi tarafından Ofis nezdinde markanın geşerliligine karşı yapılan itiraz işlemleri sırasında,

(ii)    Önceki işlemler sırasında Ofis tarafından alınan bir karara karşı yapılan itiraz üzerine, bir üst makam tarafından yürütülen işlemler sırasında,

izin verilir.
 

Madde 8 Imza
(1)    [Kagıt üzerinde bildirim] Bir Akit Tarafın Ofisine yapılan bildirim kagıt üzerinde yapılmış ise ve imza şartı varsa, Akit Taraf;

(i)    (iii) ncü bent hükmü saklı kalmak üzere el yazısı ile atılmış bir imzayı kabul eder,

(ii)    El yazısı ile imza yerine basılı veya damga imza gibi diger imza bişimlerinin kullanılmasına veya mühür kullanımına izin vermekte serbesttir.

(iii)    Bildirimi imzalayan gerşek kişi kendi vatandaşıysa ve bu kişinin adresi kendi ülkesindeyse el yazısı ile atılmış imza yerine mühür kullanılmasını isteyebilir.

(iv)    Mühür kullanıldıgı durumlarda, mührün yanında mührü kullanılan gerşek kişinin isminin de ayrıca harflerle belirtilmesini isteyebilir.

(2)    [Telefaks ile Iletişim] (a) Akit Tarafın Ofise yapılacak bildirimlerin telefaks ile yapılmasına izin vermesi durumunda, eger telefaks şıktısında imzanın örnegi veya mührün örnegi ve 1 nci fıkra (iv) bendi hükmünce gerekli görülüyorsa mührü kullanılan gerşek kişinin isminin harflerle belirtilmesi belirgin ise bildirimin imzalandıgı kabul edilir.

(b) (a) bendinde adı geşen Akit Taraf, telefaks yoluyla örnegi Ofise iletilen nüshanın aslının Yönetmelikte belirlenen asgari süre saklı kalmak koşuluyla, belirli bir süre işinde Ofise iletilmesini isteyebilir.

(3)    [Elektronik Araşlar ile Iletişim] Akit Tarafın Ofise yapılacak bildirimlerin elektronik araşlar ile yapılmasına izin vermesi durumunda, eger bildirim Akit Tarafın öngördügü bişimde elektronik yolla bildirimi gönderenin kimligini tanımlıyor ise bildirimin imzalandıgı kabul edilir.

(4)    [Tasdik $artının Yasaklanması] Imzanın tescilden feragat ile ilgili oldugu durumlarda Akit Tarafın mevzuatının şart koşması hali hariş, hişbir Akit Taraf, önceki fıkralarda bahsedilen herhangi bir imzanın veya kişinin kendisini tanıtmasına yarayan diger araşların onaylanmasını, notere tasdik ettirilmesini, dogrulugunun ispat edilmesini, resmileştirilmesini veya diger herhangi bir şekilde tasdik ettirilmesini isteyemez.

Madde 9

Mal ve/veya Hizmetlerin Sınıflandırılması

(1)    [Mal ve/veya Hizmetlerin Belirtilmesi] Bir başvuru veya tescil ile ilgili olarak Ofis tarafından gerşekleştirilen ve mal ve/veya hizmetlerin isimlerinin belirtildigi her tescil ve yayında, mal ve/veya hizmetlerin isimleri Nice Sınıflandırmasına göre gruplara ayrılmış olarak, mal veya hizmetlerin yer aldıgı Sınıfın numarasına
 
grubun başında yer verilerek ve adı geşen Sınıflandırmanın sınıf sırasına göre dizilerek belirtilecektir.

(2)    [Aynı veya Farklı Sınıflarda yer alan Mal ve Hizmetler] (a) Ofis tarafından yapılan herhangi bir tescil veya yayında Nice Sınıflandırmasına göre aynı sınıflarda yer aldıkları gerekşesiyle mal veya hizmetlerin birbirlerine benzer oldukları kabul edilemez.

(b)    Ofis tarafından yapılan herhangi bir tescil veya yayında Nice Sınıflandırmasına göre ayrı sınıflarda yer aldıkları gerekşesiyle mal veya hizmetlerin birbirlerine benzer olmadıkları kabul edilemez.

Madde 10

Isim veya Adreslerdeki DegiŞiklikler

(1)    [Marka sahibinin Ad veya Adresindeki Degişiklikler] (a) Marka sahibi olan kişinin degişmedigi ancak marka sahibinin ad ve/veya adresinde bir degişiklik olması durumunda, degişikligin Ofis tarafından marka siciline kaydının yapılması işin marka sahibi veya vekili tarafından imzalanmış ve ilgili tescilin tescil numarasını ve yapılacak degişikligi belirtir bir bildirimle yapılacak bir talebi her Akit Taraf kabul eder. Bu talebin sunulmasıyla ilgili şartlar konusunda,

(i)    Talebin kagıt üzerinde yazılı olarak yapıldıgı hallerde, bu talep (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere, Yönetmelikte belirlenen Forma tekabül eden bişimde sunulmuşsa,

(ii)    Akit Tarafın, Ofisine yapılacak bildirimlerin telefaks yoluyla yapılmasına izin verdigi durumda talep bu yolla iletilmişse, eger bu tür iletim sonucu elde edilen kagıt kopya, (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere, (i) bendinde belirtilen talep Formuna tekabül ediyorsa hişbir Akit Taraf bu talebi reddedemez.

(b) Her Akit Taraf, talebin;

(i)    Marka sahibinin ad ve adresini,

(ii)    Marka sahibinin bir vekili varsa, bu vekilin ad ve adresini,

(iii)    Marka sahibinin tebligat işin bir adresi varsa, bu adresi işermesini isteyebilir.

c)    Her Akit Taraf, talebin Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde yapılmış olmasını arayabilir.

(d)    Her Akit Taraf, taleple ilgili olarak, Ofise bir ücretin ödenmesini isteyebilir.

(e)    Ilgili tescillere ait bütün tescil numaralarının talepte belirtilmiş olması şartıyla, degişikligin birden fazla tescille ilgili oldugu durumlarda bile tek bir talep yeterli kabul edilir.

(2)    [Başvuru sahibinin Ad veya Adresindeki Degişiklikler] Degişikligin bir başvuruyla veya başvurularla, veya bu başvuru veya başvurularla birlikte bir
 
tescille veya tescillerle ilgili oldugu durumlarda, 1 nci fıkra hükümleri ayrıntılarında uygun oldugu ölşüde gerekli degişiklikler yapılarak burada da uygulanır, şu şartla ki bu degişiklikle ilgili herhangi bir başvurunun başvuru numarasının henüz verilmedigi veya başvuru sahibi veya vekiline bildirilmedigi durumlarda, degişiklige ilişkin talepte bu başvuru Yönetmelikte belirtilen şekilde tanımlanır.

(3)    [Vekilin Ad ve Adresindeki Degişiklikler veya Tebligat Adresindeki Degişiklikler]
Eger varsa vekilin ad ve adresindeki degişikliklerle ve eger varsa tebligat adresiyle ilgili degişiklikler konusunda 1 nci Fıkra hükümleri ayrıntılarda uygun oldugu ölşüde gerekli degişiklikler yapılarak uygulanacaktır.

(4)    [Başka $artların Yasaklanması] Hişbir Akit Taraf bu maddede bahsi geşen talep ile ilgili olarak 1 nci fıkra ila 3 ncü fıkrada belirtilen şartlar dışında başka bir şarta uyulmasını isteyemez. Özellikle, degişiklikle ilgili herhangi bir belgenin verilmesi istenemez.

(5)    [Kanıt] Her Akit Taraf, talepte yer alan herhangi bir beyanın dogrulugundan makul sebeplerle şüpheye düşerse, Ofise kanıt sunulmasını isteyebilir.

Madde 11

Mülkiyet DegiŞikligi

(1)    [Bir Tescilin Mülkiyetindeki Degişiklik] (a) Bir markanın sahibi olan kişi degişirse söz konusu degişikligin Ofis tarafından marka siciline kaydının yapılması işin marka sahibi veya vekili tarafından veya mülkiyeti alan kişi (bundan böyle "yeni malik" diye anılacak) tarafından imzalanmış ve ilgili tescilin tescil numarasını ve yapılacak degişikligi belirtir bir bildirimle yapılacak bir talebi her Akit Taraf kabul edecektir. Talebin sunulması aşamasında gereken şartlarla ilgili olarak,

(i)    talebin kagıt üzerinde yazılı olarak yapıldıgı durumlarda, talep 2 nci fıkra (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere ve Yönetmelikte belirlenen Talep Formuna tekabül eden bişimde yapılmış ise,

(ii)    Akit Tarafın, Ofise yapılacak bildirimlerin telefaks yoluyla yapılmasına izin verdigi durumda talep bu yolla iletilmişse, eger bu tür iletim sonucu elde edilen kagıt kopya (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere (i) bendinde belirtilen talep Formuna tekabül ediyorsa

hişbir Akit Taraf talebi reddedemez.

(b)    Mülkiyetteki degişikligin bir sözleşmeden kaynaklandıgı durumlarda, herhangi bir Akit Taraf bu hususun talepte belirtilmesini ve taleple birlikte talep sahibinin tercihine baglı olarak aşagıda sayılanlardan birinin verilmesini isteyebilir:

(i)    Sözleşmenin bir kopyası, (Bu kopyanın noter veya diger bir yetkili kamu mercii tarafından aslına uygunlugunun onaylanması istenebilir.)
 
(ii)    Sözleşmenin mülkiet degişikligini gösteren kısmının sureti, (Bu kısmın suretinin noter veya diger bir yetkili kamu mercii tarafından aslına uygun oldugunun onaylanması istenebilir.)

(iii)    Markanın eski ve yeni sahibinin her ikisinin de imzaladıgı ve Yönetmelikte belirlenen işerige uygun olarak hazırlanmış tasdiksiz bir devir belgesi,

(iv)    Markanın eski ve yeni sahibinin her ikisinin de imzaladıgı ve Yönetmelikte belirlenen bişim ve işerige uygun olarak hazırlanmış tasdiksiz bir devir senedi.

(c)    Mülkiyet degişikliginin bir birleşmeden kaynaklandıgı durumlarda herhangi bir Akit Taraf bu hususun talepte belirtilmesini ve taleple birlikte, ticaret sicilinden şıkartılmış bir belge benzeri, birleşmeyi kanıtlayan ve yetkili makam tarafından verilmiş bir belgenin, belgeyi veren merci veya noter veya yetkili diger bir kamu mercii tarafından asıl belgeyle uygunlugu onaylanmış suretinin verilmesi isteyebilir.

(d)    Markanın birden şok sahibinin oldugu hallerde, bu kişilerin tamamını kapsamına almadan sahiplerden bir veya daha fazlasının degişmesi ve bu mülkiyet degişikliginin de bir sözleşmeden veya birleşmeden kaynaklanması durumunda; her hangi bir Akit Taraf mülkiyet durumunda degişiklik olmayan her hangi bir müşterek malikten mülkiyet durumundaki bu degişikligi aşıkşa onayladıgını belirtir ve kendisi tarafından imzalanmış bir belge vermesini isteyebilir.

(c) Mülkiyetteki degişikligin bir sözleşmeden veya birleşmeden degil de, kanuni
bir işlem veya mahkeme kararı gibi başka bir sebepten kaynaklandıgı durumlarda, her Akit Taraf bu hususun talepte belirtilmesini ve taleple birlikte degişikligi kanıtlayan bir belgenin, belgeyi veren merci veya noter veya yetkili diger bir kamu mercii tarafından asıl belgeyle uygunlugu onaylanmış suretini verilmesini isteyebilir.

(f)    Her Akit Taraf talebin,

(i)    Marka sahibinin adı ve adresini,

(ii)    Yeni malikin adı ve adresini,

(iii)    Eger herhangi bir ülkenin vatandaşıysa, yeni malikin vatandaşı oldugu ülkenin adını, eger varsa ikametgahının bulundugu ülkenin adını, ve eger varsa yeni malikin gerşek ve etkin sınai bir işletmesinin bulundugu ülkenin adını,

(iv)    Yeni malikin tüzel kişi oldugu durumlarda, bu tüzel kişinin hukuki niteligini ve adı geşen tüzel kişinin kanunlarına göre kuruldugu devleti ve eger varsa bu devlet işindeki idari birimi,

(v)    Marka sahibinin bir vekilinin oldugu durumlarda, bu vekilin ad ve adresini,

(vi)    Marka sahibinin tebligat adresinin oldugu durumlarda bu adresi,

(vii)    Yeni malikin bir vekilinin oldugu durumlarda, bu vekilin ad ve adresini,
 
(viii)    Yeni malikin Madde 4 (2) (b)'ye göre bir tebligat adresinin olması gerektigi durumlarda, bu adresi

işermesini isteyebilir.

(g)    Her Akit Taraf, taleple ilgili olarak Ofise bir ücret ödenmesini isteyebilir.

(h)    Markanın eski ve yeni sahibinin her tescilde aynı olması ve ilgili tescillerin hepsinin tescil numaralarının talepte beyan edilmiş olması şartıyla, degişiklik birden fazla tescili ilgilendirdiginde bile, tek bir talep yeterli kabul edilir.

(i)    Mülkiyetteki degişikligin marka sahibine ait tescildeki tüm mal ve/veya hizmetleri kapsamadıgı durumlarda ve eger yürürlükteki mevzuat bu tipte bir degişikligin kaydına izin veriyorsa, Ofis, mülkiyeti degişen mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak ayrı bir tescil oluşturur.

(2)    [Dil: Şeviri] (a) Her Akit taraf, 1 nci fıkrada bahsi geşen talep ile devir belgesi veya devir senedinin, Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde verilmesine talep edebilir.

(b) Her Akit Taraf, 1 nci fıkranın (b) (i) ve (ii) ile (c) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin Ofis tarafından kabul edilen dil veya dillerden birinde verilmemesi durumunda, gerekli belgenin Ofis tarafından kabul edilen dil veya dillerden birisine şevirisi veya onaylı şevirisi yapılmış olarak talep ekinde verilmesini zorunlu kılabilir.

(3)    [Bir Başvurunun Mülkiyetinde Degişiklik] Mülkiyetteki degişiklik bir başvuru veya başvurularla, veya bir başvuru veya başvurularla birlikte bir tescil veya tescillerle ilgili oldugunda 1 nci ve 2 nci fıkra hükümleri ayrıntılarında uygun oldugu ölşüde gerekli degişiklikler yapılarak burada da uygulanır; şu şartlarda ki bu degişikle ilgili herhangi bir başvurunun başvuru numarasının henüz verilmedigi veya başvuru sahibi veya vekiline bildirilmedigi durumlarda, degişiklige ilişkin talepte bu başvuru Yönetmelikte belirtilen şekilde tanımlanır.

(4)    [Diger $artların Yasaklanması] Hişbir Akit Taraf bu maddede bahsi geşen talep ile ilgili olarak 1 ila 3 ncü fıkralarda belirtilenler dışında herhangi bir diger şartın yerine getirilmesini isteyemez. Özellikle aşagıdakiler zorunlu kılınamaz:

(i)    1 nci fıkra (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere ticaret sicilinden alınmış herhangi bir belge veya suretin verilmesi,

(ii)    Yeni malikin sınai veya ticari bir faaliyet yürüttügüne dair bir beyan ve buna ilişkin kanıt sunulması,

(iii)    Yeni malikin mülkiyet degişikligine konu olan mal ve/veya hizmetlerle ilgili bir faaliyet yürüttügüne dair beyanı ve buna ilişkin kanıt sunulması,

(iv)    Marka sahibinin işini veya ticari itibarını yeni malike tamamen veya kısmen devrettigine ilişkin beyanı ve bunların her ikisine yönelik kanıt sunulması.
 
(5)    [Kanıt] Her Akit Taraf, Ofisin talepte yer alan veya bu maddede atıf yapılan herhangi bir belgenin dogrulugundan makul nedenlerle şüphe duyması durumunda, Ofise kanıt sunulmasını veya 1 nci fıkra (c) veya (e) bentleri kapsamında ek kanıt sunulmasını talep edebilir.

Madde 12

Bir Hatanın Düzeltilmesi

(1)    [Bir Tescille Ilgili Bir Hatanın Düzeltilmesi] (a) Her Akit Taraf, bir başvuruda veya Ofise iletilen diger taleplerde yapılan ve markalar sicili ve/veya Ofis yayınlarından herhangi birine yansımış olan bir hatanın düzeltilmesiyle ilgili talebin, marka sahibi veya vekili tarafından imzalanmış ve ilgili tescilin tescil numarası, düzeltilecek hata ve yapılacak düzeltmeyi işeren bir bildirim ile yapılmasını kabul eder. Bu talebin sunulmasında aranan şartlarla ilgili olarak,

(i)    Talebin kagıt üzerinde yazılı olarak yapıldıgı durumlarda, talep (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yönetmelikte belirlenen Talep Formuna uygun bişimde sunulmuşsa,

(ii)    Akit Tarafın Ofise yapılacak bildirimlerin telefaks yoluyla yapılmasına izin verdigi durumda talep bu yolla iletilmişse, eger bu tür iletim sonucu elde edilen kagıt kopya (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, (i) bendinde belirtilen talep Formuna uyuyorsa

hişbir Akit Taraf talebi reddedemez.

(b)    Her Akit Taraf,

(i)    Marka sahibinin adı ve adresinin,

(ii)    Marka sahibinin vekilinin oldugu durumlarda vekilin ad ve adresinin,

(iii)    Marka sahibinin bir tebligat adresinin oldugu durumlarda bu adresin, talepte beyan edilmesini isteyebilir.

(c)    Her Akit Taraf talebin Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde yapılmasını isteyebilir.

(d)    Her Akit Taraf taleple ilgili olarak Ofise bir ücret ödenmesini talep edebilir.

(e)    Düzeltmenin aynı kişiye ait birden fazla tescil ile ilgili oldugu durumlarda, hatanın ve talep edilen düzeltmenin her bir tescil işin aynı olması ve ilgili tüm tescillerin tescil numaralarının talepte beyan edilmesi şartıyla, tek bir talep yeterli olacaktır.

(2)    [Bir Başvuruyla Ilgili Bir Hatanın Düzeltilmesi] Hatanın bir başvuru veya başvurularla, veya başvuru veya başvurularla birlikte bir tescil veya tescillerle ilgili oldugu durumlarla 1 nci fıkra hükümleri ayrıntılarında uygun oldugu ölşüde gerekli degişiklikler yapılarak uygulanır, şu şartla ki ilgili herhangi bir başvuruya ait başvuru numarasının henüz verilmedigi veya başvuru sahibi veya vekiline
 
bildirilmedigi durumlarda, talepte bu başvuru Yönetmelikte belirlenen şekilde tanımlanır.

(3)    [Diger $artların Yasaklanması] Hişbir Akit Taraf bu maddede bahsi geşen taleple ilgili olarak 1 nci ve 2 nci fıkralarda belirlenenler dışında başka şartların yerine getirilmesini talep edemez.

(4)    [Kanıt] Ofisin iddia edilen hatanın gerşekten var olup olmadıgından makul sebeplerle şüphelendigi durumlarda, her Akit Taraf Ofise kanıt verilmesini isteyebilir.

(5)    [Ofis Tarafından Yapılan Hatalar] Bir Akit Taraf Ofisi kendi yaptıgı hataları hişbir ücret almadan re'sen veya talep üzerine düzeltir.

(6)    [Düzeltilemez Hatalar] Hişbir Akit Taraf 1 nci, 2 nci ve 5 nci fıkra hükümlerini kendi mevzuatının hükümlerine göre düzeltilemeyecek herhangi bir hataya uygulamak zorunda degildir.

Madde 13

Tescilin Koruma Süresi ve Yenilenmesi

(1)    [Yenileme Işin Yapılan Bir Talepte Yer Alan veya Bu Taleple Birlikte Verilen Beyanlar veya Unsurlar; Ücret] (a) Her Akit Taraf bir tescilin yenilenmesini, bir talep yapılması şartına baglayabilir ve bu talebin aşagıda sayılan beyanların tamamını veya bir kısmını işermesini isteyebilir:

(i)    Yenileme talep edildigine dair bir beyan;

(ii)    Marka sahibinin ad ve adresi;

(iii)    Ilgili tescilin tescil numarası;

(iv)    Akit Tarafın seşimine baglı olarak, tescille sonuşlanan ilgili başvurunun başvuru tarihi veya ilgili tescilin tescil tarihi;

(v)    Marka sahibinin bir vekilinin oldugu durumlarda vekilin ad ve adresi;

(vi)    Marka sahibinin bir tebligat adresi oldugu durumlarda bu adres;

(vii)    Akit Tarafın tescilin markalar sicilinde kayıtlı olan mal ve/veya hizmetlerin sadece bir kısmı işin dahi yenilenmesine izin verdigi durumlarda, bu tür bir yenileme talebi yapıldıgında, Nice Sınıflandırmasına göre gruplara ayrılmış mal veya hizmetlerin yer aldıgı Sınıf numarasına grubun başında yer verilerek adı geşen Sınıflandırmanın sınıf sırasına göre dizilerek sunulmuş olarak, markalar sicilinde kayıtlı olan mal ve/veya hizmetlerden yenileme talep edilenlerin isimleri veya markalar sicilinde kayıtlı alan mal ve/veya hizmetlerden yenileme talep edilmeyenlerin isimleri;
 
(viii)    Akit Tarafın yenileme talebinin marka sahibi veya vekili dışında biri tarafından yapılmasına izin verdigi durumlarda, yenileme talebi böyle kişi tarafından yapılmışsa, bu kişinin adı ve adresi;

(ix)    Marka sahibi veya vekilinin imzası veya viii inci bendin uygulandıgı durumlarda bu bentte bahsi geşen kişinin imzası.

(b)    Her Akit Taraf yenileme talebi ile ilgili olarak Ofise bir ücret ödenmesini isteyebilir. Tescilin başlangıştaki koruma süresi veya yenileme sonucu dogan herhangi bir koruma süresi ile ilgili olarak bir kere ücret ödenmişse, artık bu süreler işerisinde tescil korumasının geşerliginin devamı işin başka hişbir ücret ödenmesi istenemez. Markanın kullanımına ilişkin verilecek beyanlar ve/veya kanıtlarla ilgili ücretler işbu fıkrada sözü edilen tescilin korumasının devamı işin gerekli olan ücretlerden kabul edilmez ve bu bent hükümlerinden etkilenmez.

(c)    Her Akit Taraf, yenilemeye ilişkin talebin Ofise verilmesinin ve (b) bendinde belirtilen ilgili ücretin Ofise ödenmesinin, Yönetmelikte öngörülen asgari süreler saklı kalmak koşuluyla, Akit Tarafın mevzuatına göre belirlenmiş süre işinde yapılmasını zorunlu kılabilir.

(2)    [Sunum] Yenileme talebinin sunumunda gerekli şartlarla ilgili olarak,

(i)    Talebin kagıt üzerinde yazılı olarak yapıldıgı durumlarda, talep 3 ncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere Yönetmelikte belirlenen Talep Formuna uygun bişimde sunulmuşsa,

(ii)    Akit Tarafın, Ofise yapılacak bildirimlerin telefaks yoluyla yapılmasına izin verdigi durumda talep bu yolla iletilmişse, eger bu tür iletim sonucu elde edilen kagıt kopya (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere (i) bendinde belirtilen talep Formuna uyuyorsa,

hişbir Akit Taraf bu talebi reddedemez.

(3)    [Dil] Her Akit Taraf yenileme talebinin Ofis tarafından kabul edilen dil veya dillerden birinde yapılmasını isteyebilir.

(4)    [Diger $artların Yasaklanması] Hişbir Akit Taraf yenileme talebiyle ilgili olarak 1 nci fıkra ila 3 ncü fıkrada belirtilenler dışında başka diger şartlara uyulmasını talep edemez. Özellikle aşagıdaki hususlar talep edilemez:

(i)    Markanın herhangi bir örnegi veya diger tanımlaması,

(ii)    Markanın herhangi bir diger Akit Tarafın markalar sicilinde tescil edildigine veya tescilinin yenilendigine ilişkin kanıt verilmesi,

(iii)    Markanın kullanıldıgına dair bir beyan ve/veya kanıt verilmesi.

(5)    [Kanıt] Her Akit Taraf, yenileme talebinin işerdigi herhangi bir beyan veya unsurun dogrulugundan Ofisin makul sebeplerle şüpheye düştügü durumlarda, yenileme talebinin incelenmesi esnasında Ofise kanıt sunulmasını isteyebilir.
 
(6)    [Maddi Incelemenin Yasaklanması] Hişbir Akit Taraf Ofisi yenilemenin sonuş dogurabilmesi işin tescili esas yönünden inceleyemez.

(7)    [Süre] Tescilin başlangıştaki koruma süresiyle, yenileme sonucu dogan her bir koruma süresi 10 yıl olacaktır.

Madde 14

Olası Redde KarŞı GörüŞler

10 ncu Madde ila 13 ncü madde kapsamındaki bir başvuru veya talep, başvuru sahibi veya talep sahibinin makul bir süre işinde, olası bir ret kararına karşı görüşlerini bildirmesine imkan tanınmadan, Ofis tarafından tamamen veya kısmen reddedilemez.

Madde 15

Paris SözleŞmesi'ne Uyma Zorunlulugu

Her Akit Taraf Paris Sözleşmesi'nin markalarla ilgili hükümlerine uymak zorundadır.

Madde 16 Hizmet Markaları
Her Akit Taraf hizmet markalarını tescil edecek ve bu markalara Paris Sözleşmesi'nin ticaret markalarıyla ilgili hükümlerini uygulayacaktır.

Madde 17 Yönetmelik
(1)    [Işerik] (a) Bu Andlaşmaya eklenen Yönetmelik,

(i)    Bu Andlaşmanın aşıkşa "Yönetmelikte belirtilen" ifadesiyle belirttigi konular,

(ii)    Bu Andlaşmanın hükümlerinin yürürlüge koyulmasında yararlı olacak her türlü ayrıntı ve

(iii)    Her türlü idari şart, konu ve usulle ilgili hükümleri düzenler.

(b) Yönetmelik aynı zamanda Örnek Uluslararası Formları da işerir.

(2)    [Andlaşma ve Yönetmelik Arasındaki Şelişki] Andlaşma hükümleriyle yönetmelik hükümlerinin birbiriyle şelişmesi durumunda, Andlaşma hükümleri geşerli olacaktır.

Madde 18

DegiŞiklik; Protokoller
 
(1)    [Degişiklik] Bu Andlaşma diplomatik bir konferans tarafından degiştirilebilir.

(2)    [Protokoller] Markalarla ilgili kanunlarda uyumlaştırmayı daha da geliştirmek amacıyla ve bu Andlaşmanın hükümlerini ihlal etmemek şartıyla, diplomatik bir konferans aracılıgıyla protokoller kabul edilebilir.

Madde 19

AndlaŞmaya Taraf Olma

(1)    [Taraf Olma Ehliyeti] Aşagıda sayılan kişiler Andlaşmayı imzalayabilir ve 2 nci ve 3 ncü fıkralar ile Madde 20 (1) ve (3)'e göre Andlaşmaya taraf olabilirler:

(i)    Markaların tescili işlemleri kendi Ofisi tarafından yapılabilen Teşkilata üye her devlet.

(ii)    Hükümetlerarası kuruluşun tüm üye devletlerinin Teşkilatın da üyesi olması koşuluyla, hükümetlerarası kuruluşu kuran andlaşmanın geşerli oldugu ülkede, kuruluşa üye olan tüm devletlerde veya ilgili başvuruda bu amaşla isimleri belirtilen üye devletlerde geşerli olacak şekilde markaların tescil edilebildigi bir Ofisi bulunan her hükümetlerarası kuruluş.

(iii)    Markaların sadece Teşkilata üye belirlenmiş diger bir devlet aracılıgıyla tescil edilebildigi Teşkilata üye her devlet.

(iv)    Markaların sadece üyesi oldugu bir hükümetlerarası kuruluşa baglı bir Ofis aracılıgıyla tescil edilebildigi Teşkilata üye her devlet.

(v)    Markaların sadece Teşkilata üye bir grup devletin ortak bir Ofisi aracılıgıyla tescil edilebildigi Teşkilata üye her devlet.

(2)    [Onay veya Katılım] 1 nci fıkrada bahsedilen her bir kişi

(i)    Bu Andlaşmayı imzalamışsa, bir onay belgesi,

(ii)    Bu Andlaşmayı imzalamamışsa, bir katılım belgesi tevdi edebilir.

(3)    [Tevdiin Hüküm Dogurdugu Tarih]

(a)    (b) bendi hükmü saklı kalmak üzere, onay veya katılım belgesinin tevdiinin hüküm dogurdugu tarih,

(i)    1 nci fıkranın (i) bendinde sözü edilen bir devlet işin; bu ülkenin belgesinin tevdi edildigi tarih,

(ii)    Bir hükümetlerarası kuruluş işin bu hükümetlerarası kuruluşun belgesinin tevdi edildigi tarih,

(iii)    1 nci fıkranın (iii) bendinde sözü edilen bir devlet işin, bu devletin belgesi ve belirlenmiş diger devletin belgesinin tevdi edilmiş olması şartının yerine getirildigi tarih,
 
(iv)    1 nci fıkranın (iv) bendinde sözü edilen bir devlet işin, yukarıdaki (ii) bendine göre uygulanan tarih,

(v)    1 nci fıkranın (a) bendinde sözü edilen bir grup devletin işinde yer alan bir devlet işin bu grup işinde yer alan tüm üye devletlerin belgelerinin tevdi edildigi tarihtir.

(b)    Bir devletin herhangi bir onay veya katılım belgesi (bu bentte belge olarak anılacaktır), isimleriyle belirlenmiş ve bu Andlaşmaya taraf olma ehliyetine sahip bir diger devletin veya bir hükümetlerarası kuruluşun veya diger iki devletin veya diger bir devletle hükümetlerarası kuruluşun belgelerinin de verilmesi şartıyla tevdi edilmiş sayılacagını işeren bir beyannameyle birlikte verilebilir. Böyle bir şartı işeren belge, beyannamede belirtilen şartın gerşekleştigi tarihte tevdi edilmiş sayılır. Ancak, beyannamede belirtilen belgelerden herhangi birinin kendisi de yukarıda bahsedilen türde bir beyanname ile birlikte verilmiş ise, bu belge sonraki beyannamede belirtilen şartın yerine getirildigi tarihte tevdi edilmiş sayılır.

(c)    (b) bendi şerşevesinde yapılan herhangi bir beyanname, her zaman tamamen veya kısmen geri şekilebilir. Bu tip bir geri şekme, geri şekmeye ilişkin bildirimin Genel Müdür tarafından alındıgı tarihte hüküm dogurur.

Madde 20

Onay ve Katılımın Hüküm Dogurdugu Tarih

(1)    [Dikkate Alınacak Belgeler] Bu maddenin amaşları dogrultusunda, sadece Madde 19 (1)'de sözü edilen kişiler tarafından tevdi edilen ve Madde 19 (3)'e göre hüküm dogurdugu bir tarih bulunan onay veya katılım belgeleri dikkate alınır.

(2)    [Andlaşmanın Yürürlüge Girmesi] Bu Andlaşma 5 ülkenin onay ve katılım belgelerini tevdi etmelerinden 3 ay sonra yürürlüge girer.

(3)    [Andlaşmanın Yürürlüge Girmesinden Sonraki Onay ve Katılım Belgelerinin Yürürlüge Girmesi] 2 nci fıkra kapsamına girmeyen her kişi, kendi onay veya katılım belgesini tevdi ettigi tarihten 3 ay sonra bu Andlaşma ile baglı olur.

Madde 21 Şekinceler
(1)    [Markaların Özel Türleri] Her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş Madde 2 (1)(a) ve (2)(a)'ya ragmen Madde 3 (1) ve (2), 5, 7, 11 ve 13'ün herhangi bir hükmünün birlik markalarına, koruma markalarına veya türev markalarına uygulanmayacagı yönünde bir şekince bildirebilir. Verilecek bu tür şekincede yukarıda söz konusu edilen hükümlerden hangilerinin şekinceyle ilgili oldugu aşıklanır.
 
(2)    [Usuller] 1 nci Fıkra şerşevesinde verilen herhangi bir şekince, şekince koyan Devlet veya hükümetlerarası kuruluşun bu Andlaşmayla ilgili onay veya katılım belgesi ile birlikte verilen bir bildirimle yapılır.

(3)    [Geri Şekme] 1 nci Fıkra kapsamında yapılan herhangi bir şekince, her zaman geri şekilebilir.

(4)    [Diger Şekincelerin Yasaklanması] Bu Andlaşmaya, 1 nci fıkrada izin verilen şekince dışında, başka hişbir şekince konulmasına izin verilmez.

Madde 22

Geşici Hükümler

(1)    [Farklı Sınıflardaki Mallar ve Hizmetler işin Tek başvuru; Başvurunun Bölünmesi]

(a)    Madde 3 (5)'e ragmen, her Devlet veya hükümetler arası kuruluş Ofise yapılan bir başvurunun Nice Sınıflandırmasının sadece bir sınıfında yer alan mallar veya hizmetlerle ilgili olabilecegini bildirebilir.

(b)    6 ncı Maddeye ragmen, her Devlet veya hükümetler arası kuruluş, Nice Sınıflandırılmanın farklı sınıflarında yer alan mallar ve/veya hizmetlerin tek ve aynı başvurunun konusunu oluşturdugu durumlarda, böyle bir başvurunun, bu tip tescillerin her birinin ve hepsinin bahsi geşen başvurunun sonucu olan diger tüm tescillere yönelik bir atfa yer vermesi koşuluyla, markalar sicilinde yer alacak iki veya daha fazla tescile yol aşabilecegini bildirebilir.

(c)    (a) bendi kapsamında bir bildirimde bulunan her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, madde 7 (1)'e ragmen, hişbir başvurunun bölünemeyecegini bildirebilir.

(2)    [Birden Fazla Başvuru ve/veya Tescil işin Tek Vekaletname] Madde 4 (3) (b)'ye ragmen, her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, bir vekaletnamenin sadece tek bir başvuru veya tek bir tescille ilgili olabilecegini bildirebilir.

(3)    [Vekaletnamedeki Imzanın ve Başvurudaki Imzanın Belgelendirilmesi $artının Yasaklanması] Madde 8 (4)'e ragmen, her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, vekaletnamedeki imzanın veya başvurudaki başvuru sahibi tarafından atılan imzanın bir şahit tarafından tasdik edilmesini, noter tarafından onaylanmasını, tasdik edilmesini, resmi mercilerce onaylanmasını veya diger şekilde belgelendirilmesini istedigini bildirebilir.

(4)    [Birden Fazla Başvuru ve/veya Tescili Ilgilendiren Isim ve/veya Adresteki Bir Degişiklik Mülkiyetteki Bir Degişiklik veya Bir Hatanın Düzeltilmesi Işin Tek Talep] Madde 10 (1) (e), (2) ve (3), Madde 11 (1) (h) ve (3) ve Madde 12 (1) (e) ve (2)'ye ragmen, her Devlet veya Hükümetlerarası kuruluş, isim ve/veya adresteki bir degişikligin kaydına ilişkin bir talebin, mülkiyetteki bir degişikligin kaydına ilişkin bir talebin ve bir yanlışın düzeltilmesine ilişkin bir talebin sadece bir başvuruyu veya bir tescili kapsayacagını bildirebilir.
 
(5)    [Yenileme Sırasında Fiilen Kullanıma Ilişkin Beyan ve/veya Kanıt Sunulması] Madde 13 (4) (iii)'e ragmen, her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, yenileme sırasında markanın fiilen kullanımına ilişkin bir beyan ve/veya kanıt sunulmasını isteyecegini bildirebilir.

(6)    [Yenileme Sırasında Maddi Yönden Inceleme] Madde 13 (6)'ya ragmen, her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş; bu tip bir incelemenin bu Andlaşmanın yürürlüge girmesinden önce hizmet markalarına tescil edilme olanagı saglayan bu Devlet veya kuruluşa ait kanunun yürürlüge girmesini izleyen 6 aylık süreş işerisinde yapılan başvurulara ait tekerrür eden tescilleri önleme amacıyla sınırlı olması şartıyla, hizmetleri kapsayan bir tescilin ilk yenilenmesi sırasında böyle bir tescili esas yönünden inceleyebilecegini bildirebilir.

(7)    [Genel Hükümler]

(a)    Bir Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, (1) ila (6) ıncı fıkralar kapsamındaki bir bildirimi ancak, Işbu Andlaşmaya Ilişkin onay veya katılım belgesini, tevdii ettigi tarihte, mevzuatının süregelen uygulamasına, böyle bir bildirim yapılmaması halinde, Andlaşmanın ilgili hükümlerine aykırılık teşkil edecekse yapabilir.

(b)    1. ila 6. fıkralar kapsamında yapılan herhangi bir bildirim, bildirimi yapan devlet veya hükümetlerarası kuruluşun, bu Andlaşmaya yönelik onay veya katılım belgesi ile birlikte verilir.

(c)    1. ila 6. fıkralar kapsamında yapılan herhangi bir bildirim her zaman geri şekilebilir,

(8)    [Bildirimin Geşerliligini Yitirmesi]

(a)    (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yerleşmiş uygulamasına göre gelişmekte olan ülke olarak tanımlanan bir Devletin veya her bir üyesini bu tanım kapsamındaki Devletlerin oluşturdugu hükümetlerarası bir kuruluşun, 1. ila 6. fıkralar hükümleri şerşevesinde yaptıgı her bir bildirim Andlaşma yürürlüge girdigi tarihten itibaren 8 yıl sonunda geşerliligini yitirir.

(b)    (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere, (a) bendinde edilenler dışında bir Devlet veya hükümetlerarası kuruluş tarafından 1. ila 6. fıkralar hükümleri şerşevesinde yapılan her bir bildirim, bu Andlaşmanın yürürlüge girdigi tarihten itibaren 6 yıl sonunda geşerliligini yitirir.

(c)    1. ila 6. fıkralar hükümleri şerşevesinde yapılan bir bildirim, 28 Ekim 2004 tarihinden önce henüz 7 nci fıkranın (c) bendi şerşevesinde geri şekilmemiş veya
(a)    veya (b) bendi şerşevesinde henüz geşerliligini yitirmemişse, 28 Ekim 2004'te geşerliligini kaybeder.

(9)    [Andlaşmaya Taraf Olma] bu Andlaşmanın kabul edildigi tarihte Teşkilata üye olmaksızın Sınai Mülkiyetin Korunması işin Uluslararası (Paris) Birligi'nin üyesi olan her Devlet, eger markalar kendi Ofisinde tescil edilebiliyorsa, Madde 19 (1) (i)'e ragmen, 31 Aralık 1999'a kadar bu Andlaşmaya taraf olabilir.
 
Madde 23

AndlaŞmanın Feshinin Ihbarı

(1)    [Ihbar] Her Akit Taraf Genel Müdüre gönderecegi bir bildirimle bu Anlaşmanın feshini ihbar edebilir.

(2)    [Geşerlilik Tarihi] Feshin ihbarı Genel Müdürün bildirimi aldıgı tarihten bir yıl sonra sonuş dogurur. Feshin ihbarı, bahsedilen 1 yıllık süre sona erdiginde feshi ihbar eden Akit Taraf ile ilgili olan derdest herhangi bir başvuruya veya herhangi bir tescilli markaya Andlaşmanın uygulanmasını engellemez, şu şartla ki fesih ihbarında bulunan Akit Taraf söz konusu 1 yıllık sürenin sona ermesinden sonra yenilenme süreleri gelen tescillerle ilgili olarak bu tescillere yenileme tarihinden itibaren bu Andlaşmanın hükümlerini uygulamayı durdurabilir.

Madde 24

AndlaŞmanın Dilleri; Imza

(1)    [Orijinal Metinler; Resmi Metinler] (a) Bu Andlaşma Ingilizce, Arapşa, Şince, Fransızca, Rusşa ve Ispanyolca dillerinde tek bir orijinal metin halinde imzalanacak ve tüm dillerdeki metinler aynı derecede geşerlilik taşıyacaktır.

(b)    Bir Akit Tarafın talebine baglı olarak, söz konusu Akit Taraf ve ilgili diger her bir Akit Taraf ile müzakere edildikten sonra, Genel Müdür tarafından (a) bendinde zikredilmeyen fakat bahsi geşen Akit Tarafın resmi dili olan bir dilde resmi bir metin ihdas edilir.

(2)    [Imza Işin Tayin Edilen Süre] Bu Andlaşma Kabul edildigi tarihten itibaren 1 yıl süre ile Teşkilatın Genel Merkezinde imzaya aşık tutulacaktır.

Madde 25 Tevdi Makamı
Genel Müdür bu Andlaşmanın tevdi makamıdır.
 

1
Paatent.com Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.