Marka Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler    

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler.
 • Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.
 • Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, Türkiye’de marka başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Marka Başvurusunda Yer Alması Gereken Bilgiler    

Kurum nezdinde yapılan her başvuru ile sadece bir markanın tescili talep edilebilmektedir.
Marka başvurusunun gerçekleştirilmesi için, aşağıda sayılan bilgilerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir:

 • Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
 • Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
 • Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
 • Kanunun 4 üncü ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneği.
 • Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.
 • Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.
 • Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.
 • Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
 • Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler.
 • Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler.
 • Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.

Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler eklenmelidir:

 • Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan  hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 • Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik şartname.
 • Muvafakatname varsa noter onaylı muvafakatnamenin aslı veya noter onaylı örneği.

Başvuru Tarihi    

Başvuru tarihi, başvuru formunun ve başvuru için gerekli bilgi veya belgelerin Kurum tarafından alındığı tarih, saat ve dakikadır. Başka bir deyişle, çevrimiçi başvurularda başvuru tarihi, başvuru formunun usulüne uygun olarak doldurulduğu tarih iken; rezervasyonlu başvurularda usulüne uygun doldurulmuş başvuru formunun Kuruma teslim edildiği tarihtir.

Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin belirlenmiş akit taraf olduğu bir uluslararası başvuru, başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde, uluslararası tescil numarası küçük olan önce yapılmış sayılır.

Rüçhan Hakkı    

Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf ülkelerden birinde başvuru yapma hakkına sahip kişiler bu ülkelerin herhangi birinde yetkili mercilere usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle aynı marka için Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanabilmektedir.

Ayrıca, tescil başvurusundaki markanın kullanılacağı malları veya hizmetleri Türkiye'de açılan ulusal ve uluslararası sergilerde veya Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde teşhir eden gerçek veya tüzel kişiler de, sergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye'de rüçhan hakkından yararlanabilmektedir.

Rüçhan Hakkından Türkiye’de Yararlanma    

Rüçhan hakkından yararlanabilecek gerçek veya tüzel kişiler,  başka  ülkelerde  marka başvurusu yaptıklarını veya mal veya hizmetlerini resmi  sergilerde  gösterime  sunduklarını süresi içerisinde belgelemeleri koşuluyla Türkiye’de rüçhan hakkından yararlanırlar.

Rüçhan hakkından yararlanabilmek için aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir.

 • Yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 • İlgili ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

Ayrıca, sergilerdeki teşhire dayanan rüçhan hakkı taleplerinde, yetkili mercilerden alınan, teşhir edilen mal veya hizmetin kullanıldığı markayı açık ve eksiksiz bir şekilde gösteren, bu markanın fotoğraf veya fotoğraflarını içeren, serginin resmi açılış tarihini ve malların sergiye konulduğu veya hizmetin teşhir edildiği tarihi belirten sergi rüçhanı belgesi ve markanın tasdikli örneği sunulmalıdır.

Rüçhan Hakkından Türkiye’deki Marka Başvurusuna Dayanarak Yararlanma    

Türkiye’de usulüne uygun olarak yapılmış marka başvurusuna dayanarak yurtdışında rüçhan hakkından faydalanmak isteyen başvuru sahiplerine talep edilmesi ve düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma sunulması koşuluyla Rüçhan Hakkı Belgesi verilmektedir.

Teknik Şartname

Garanti ve ortak marka tescili için teknik şartnamenin Kuruma iletilmesi zorunludur.

Garanti markası teknik şartnamesinde; başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerinin, başvuruya ilişkin tek bir yazışma adresinin, marka örneğinin, markanın garanti ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerinin, markayı kullanmaya yetkili kişilerin, markayı kullanma hakkının ne şekilde elde edileceğinin, markanın kullanma hakkının verilmesinden sonra denetimlerin kim tarafından, nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik şartnameye aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımların belirtilmesi gerekmektedir.

Ortak marka teknik şartnamesinde; başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerinin, başvuruya ilişkin denetimlerin nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağının, tek bir yazışma adresinin, marka örneğinin, markanın hangi mal veya hizmetlerde ne şekilde kullanılacağının, markanın kullanım şartlarının, markayı kullanmaya yetkili olan işletmelerin, bu işletmelerin oluşturduğu topluluğa üyelik şartlarının, varsa teknik şartnameye aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımların belirtilmesi zorunludur.

Teknik şartname, belirtilen şartları içermediği ya da kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olduğu takdirde, teknik şartnamede gerekli değişikliklerin yapılması Kurum tarafından marka sahibine bildirilmektedir. Marka sahibinin bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli değişiklikleri yapmaması ve teknik şartnameyi düzeltmemesi hâlinde garanti markası veya ortak markanın tescil talebi reddedilmektedir.

Sınıflandırma    

Markanın kullanılacağı mallar ve hizmetler, Nis Anlaşmasında belirlenen uluslararası sınıflandırmaya ilişkin esaslara göre sınıflandırılmaktadır. Tescili talep edilen mal veya hizmetlerin, sınıflara ayrılmış olarak ve sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekmektedir. Söz konusu listeye göre, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır. Marka başvurusu, faaliyette bulunulacak sektörlere ilişkin alt sınıflar gözetilerek yapılmalıdır. Kurum, başvuruda yer alan mal veya hizmetlerin ait olduğu sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapmaya yetkilidir.

Başvuru dilekçesinde, tescili talep edilen mallar veya hizmetlerin genel tabir kullanılmadan yazılması gerekmektedir. Mal veya hizmet listesinde genel tabir kullanılmış ise, genel tabirlerin açıklanması için 2 aylık süre verilmektedir. Bu süre içerisinde açıklamanın Kuruma sunulmaması halinde açıklanması talep edilen genel tabirler listeden çıkartılmaktadır.

Birden fazla sınıf içeren başvurularda ilave sınıf ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kurum tarafından verilen 2 aylık süre içerisinde Kuruma sunulmaması halinde başvuru, mal veya hizmetlerin başvuru dilekçesindeki yazılış sırası gözetilerek, ödenen ücrete karşılık gelen sınıflar bakımından değerlendirmeye alınmaktadır.

Mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almaları da benzer olmadıklarına karine teşkil etmemektedir.

Sınıflandırma    Listesi    için    bkz. http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/commonContent/MClassification/

Muvafakatname    

Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösterir belgenin Kuruma sunulması hâlinde Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine göre reddedilememektedir. Muvafakatname, başvuru formu ile birlikte veya karara itiraz halinde itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilmektedir. Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakatname sunulması zorunludur.

Muvafakatnamenin, Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form  şeklinde düzenlenmesi, noter tarafından onaylanması ve aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
 • Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata konu marka örneği; karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata konu başvuru numarası.
 • Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları. Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları.
 • Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekaletnamenin noter onaylı örneği

Ortak Temsilci    

Birden fazla başvuru sahibinin olduğu durumlarda ortak temsilci belirtilmesi halinde başvuru ile ilgili bildirimler ortak temsilciye yapılır. Başvuruda ortak temsilci belirtilmemiş ise buna ilişkin herhangi bir eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve başvuru formunda adı geçen ilk başvuru sahibinin ortak temsilci olduğu kabul edilir.
 

1
Paatent.com Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.